Shudii

9 tekstów – auto­rem jest Shu­dii.

Przy­nieś wino.
Przy­nieś chłop­cze wino.
Przy­nieś chłop­cze nam tu bukiet.
Kwiatów białych, bym ze świata była czysta.
Bo z tym światem słod­ki bój na pięści toczę. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 października 2018, 11:52

Kiedy do­wiadu­jesz sie o ra­ku i o swo­jej smier­ci, ro­bisz wszys­tko na co miałas czas i okaz­je. Pi­jesz, zwie­dzasz, poz­na­jesz no­wych ludzi i od­wie­dzasz sta­rych znajomych.

Moz­na się z ta mys­la przyzwyczaic. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 sierpnia 2018, 17:53

Wy­pij­my wszys­cy za mo­je urodziny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2018, 16:47

Kiedy umierasz, ska­zany na cho­robę, przy Twoim łóżku ni­kogo nie ma. Ty od­ważny, a wszys­cy blis­cy tchórze. 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 14 sierpnia 2018, 06:36

Kieruj się swoją własną roz­wagą, swoim włas­nym ro­zumem, bo kiedy ser­ce za­bije dla niewłaści­wej oso­by, ono Ci nie po­może, lecz zabije. 

myśl • 29 lipca 2018, 10:33

Nadzieja

Kiedy chcę
Opo­wie­dzieć o sobie
Wte­dy wiem
Zaw­sze bra­kuje mi słów
Ja­ka długa droga
Długa i daleka
Od mil­cze­nia do słowa
- do człowieka
Prze­cież wziąć
Czyjąś dłoń w swo­je ręce
Znaczy to
Cza­sem wiecej niż najwięcej
Na mi­liony pytań
Jed­na jest odpowiedź
Dla człowieka wszystkim
- [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2017, 14:53

Każde­go dnia mo­je dwie stro­ny bi­ja się ze sobą. Jes­tem całością, jed­nak chęć wyb­ra­nia jed­nej ze stron wciąż mnie ku­si. Mogłabym wyb­rać już te­raz i jut­ro obudzić się całkiem no­wa, ale w czym prob­lem...? W moim wie­cznym niezdecydowaniu.

Człowieczeństwo?
A może... je­go brak? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 grudnia 2017, 23:32

Wciąż się tu­lacze po tym świecie, szu­kając siebie i ciągle prześla­duje mnie myśl, że nie na­leżę do te­go swiata. Marzy mi się odejście w niez­na­nie, gdzie spokój i uśmiech nig­dy nie ucieknie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2017, 13:36

Chciałabym przeczy­tać od Ciebie, że choć raz za­tes­kni­les, że przeg­la­dales mo­je zdjęcia, że na­dal wyob­rażasz so­bie naszą przyszłość i na­dal mnie kochasz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 grudnia 2017, 13:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 października 2018, 12:42yestem sko­men­to­wał tek­st Przynieś wi­no. Przy­nieś chłop­cze wi­no. Przy­nieś [...]

27 października 2018, 11:52Shudii do­dał no­wy tek­st Przynieś wi­no. Przy­nieś chłop­cze wi­no. Przy­nieś [...]

4 października 2018, 14:51Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 14:59Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 05:43Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

16 września 2018, 10:32Shudii sko­men­to­wał tek­st Nadzieja

15 września 2018, 18:59xmichciox sko­men­to­wał tek­st Nadzieja